STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KATOWICACH

TEKST JEDNOLITY

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

 • 1. Śląski Związek Piłki Nożnej zwany dalej "Śl.ZPN" jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 • 2. Śl. ZPN może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2

Terenem działania Śl.ZPN jest obszar województwa śląskiego a siedzibą władz jest miasto Katowice.

§ 3

Śl.ZPN posiada osobowość prawną.

§ 4

Śl.ZPN jest dobrowolną i samorządną organizacją sportu piłki nożnej o celach niezarobkowych, opierającą działalność na pracy społecznej przedstawicieli członków związku, działaczy oraz pracy zawodowej pracowników etatowych.

§ 5

Śl.ZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i działa zgodnie z: - Statutem PZPN i niniejszym Statutem, - Ustawą o kulturze fizycznej, - Ustawą o stowarzyszeniach i innymi przepisami prawa - Uchwałami i wytycznymi Zgromadzeń i Zebrań PZPN i Śl.ZPN.

§ 6

Śl.ZPN określa cele, programy działania, struktury organizacyjne, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały organizacyjne.

§ 7

Śl.ZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat, sztandar związkowy i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 8

Czas trwania Śl.ZPN jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 9

Celem działania Śl.ZPN jest rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej, koordynacja działań klubów we współzawodnic

§ 10

Śl. ZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 • 1. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej.
 • 2. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i innych osób prawnych w rozumieniu § 15 Statutu PZPN.
 • 3. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej, oraz kierowanie działaniami związanymi z uprawianiem piłki nożnej w województwie śląskim.
 • 4. Organizowanie i prowadzenie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w województwie we wszystkich kategoriach wiekowych, także wśród kobiet.
 • 5. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doskonalenia
 • wiedzy sportowej trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy społecznych i pracowników etatowych.
 • 6. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz wydawanie sprawozdań i materiałów informacyjnych dotyczących Śl.ZPN
 • 7. Utrzymywanie stałych kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu w zakresie polityki informacyjnej dotyczącej Śl.ZPN.
 • 8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Śl.ZPN, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy niniejszego Statutu, regulaminów oraz przepisów PZPN i Śl.ZPN.
 • 9. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków Śl.ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
 • 10. Wspieranie działalności organizacji sportowych kształcących młodzież piłkarską a znajdujących się poza strukturami Związku.
 • 11. Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich na obiektach sportowych.
 • 12. Stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich.
 • 13. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Śl. ZPN w wyniku ich działalności sportowej dotyczącej sportu piłki nożnej.
 • 14. Nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym.
 • 15. Nadawanie licencji zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom piłkarskim.4
 • 16. Prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej.
 • 17. Podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczeniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych Śl. ZPN.
 • 18. Ponoszenie kosztów dotyczących współpracy z organizacjami piłkarskimi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności kosztów: a) upominków wręczanych działaczom innych organizacji piłkarskich, osobom trzecim oraz klubom sportowym z okazji jubileuszów i innych uroczystości, b) podróży oraz pobytu gości w Śl. ZPN, c) korespondencji okazjonalnej.
 • 19. Realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Śl. ZPN w związku z ich codzienną działalnością na rzecz Śl. ZPN przez ponoszenie kosztów:
  • a) nieodpłatnego przekazywania biletów na mecze reprezentacji Polski,
  • b) dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Śl. ZPN jako osób nie wchodzących w skład ekipy piłkarskiej na zagraniczne mecze reprezentacji śląska w różnych kategoriach wiekowych,
  • c) zakupu biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w skład ekipy piłkarskiej podczas zgrupowań i obozów piłkarskich,
  • d) organizacji Walnego Zebrania Delegatów, posiedzeń, narad, konferencji i innych spotkań okazjonalnych realizowanych przez Śl. ZPN dla członków statutowych organów Śl. ZPN oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich oraz pracowników Śl. ZPN w tym także m.in. kosztów wynajęcia lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i usług gastronomicznych,
  • e) nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Śl. ZPN,
  • f) zakupu okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych w imieniu Śl. ZPN.
 • 20. Nieodpłatne przekazywanie w ramach popularyzacji sportu piłki nożnej na rzecz członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników Śl.ZPN oraz osób trzecich proporczyków, koszulek, gadżetów i innych upominków sportowych.5
 • 21. Finansowanie organizacji konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno-szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej.
 • 22. Ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich oraz pracowników Śl. ZPN.
 • 23. Ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością Związku.
 • 24. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych.

§ 11

 • 1. Śl.ZPN może prowadzić działalność gospodarczą.
 • 2. W celu prowadzenia działalności określonej w ust.1, Śl.ZPN może powoływać zakłady, agencje, wstępować do spółek, obracać papierami wartościowymi oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 • 3. Śl.ZPN może tworzyć fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

Śl.ZPN prowadzi działalność statutową poprzez: swoich członków, organy władzy, organy jurysdykcyjne, dyscyplinarne i wykonawcze oraz OZPN-y i Podokręgi.

Rozdział III

Członkowie Śl.ZPN ich prawa i obowiązki.

§ 13

 • 1. Członkami Śl. ZPN i jednocześnie członkami PZPN i OZPN są kluby posiadające sekcje piłki nożnej, mające formy organizacyjno – prawne zgodne z prawem polskim (postanowienia § 32 pkt 10 stosuje się odpowiednio).
 • 2. Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Śl. ZPN może nadać osobom fizycznym tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej.
 • 3. Prezes Honorowy Śl. ZPN może uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku i reprezentować go na zewnątrz, z zastrzeżeniem treści § 35.

§ 14

Członkowie Śl.ZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutów Śl.ZPN i PZPN.

§ 15

W ramach Śl.ZPN mogą działać Okręgowe Związki Piłki Nożnej i Podokręgi obejmujące swoim terenem działania obszar jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

§ 16

Członkostwo klubów w Śl.ZPN oraz w OZPN powstaje z chwilą przyjęcia ich na członka przez Zarząd Śl.ZPN na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 17

Członkowie Śl.ZPN mają prawo do:
 • 1. Brania udziału w Walnym Zebraniu Śl.ZPN za pośrednictwem delegatów mających czynne i bierne prawo wyborcze.
 • 2. Decydowania o sprawach Śl.ZPN na zasadach określonych w Statucie, zgłaszania postulatów i wniosków wobec Zarządu i jego organów.

§ 18

Członkowie Śl.ZPN są zobowiązani do:
 • 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz realizacji zadań statutowych Śl.ZPN i PZPN.
 • 2. Przestrzeganie statutów, regulaminów i przepisów w sporcie piłki nożnej.
 • 3. Realizacji uchwał i decyzji podejmowanych przez statutowe organy Śl.ZPN.
 • 4. Dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.
 • 5. Udziału we współzawodnictwie i zawodach organizowanych przez Śl.ZPN, OZPN-y i Podokręgi.
 • 6. Opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz OZPN-ów i Śl.ZPN.

§ 19

Członkostwo w Śl.ZPN wygasa w przypadku:
 • 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Śl.ZPN z dniem przyjęcia.
 • 2. Rozwiązania, likwidacji lub upadłości klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości.
 • 3. Rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego – z datą rozwiązania lub likwidacji.
 • 4. Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Śl.ZPN bądź jego członków przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 • 5. Wykluczenia ze Związku za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz Związku – z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.
 • 6. Braku zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich.

Rozdział IV

Władze Śl.ZPN.

§ 20

Władzami Śl.ZPN są:
 • 1. Walne Zebranie Delegatów – zamiennie Walne Zebranie
 • 2. Zarząd
 • 3. Komisja Rewizyjna

§ 21

 • 1. Kadencja władz Śl.ZPN trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
 • 2. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w połowie i przed upływem kadencji z tym, że Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie odbywa się raz na 4 lata.
 • 3. Delegaci na Walne Zebranie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
 • 4. Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata w organizacji będącej członkiem Śl.ZPN, którą reprezentował, przyjętej Uchwałą Zarządu tej organizacji.
 • 5. Członkowie Śl.ZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zebranie w miejsce delegata, którego mandat wygasł.
 • 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 22

Najwyższą władzą Śl.ZPN jest Walne Zebranie Delegatów.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • 2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • 3. Uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu Śl.ZPN.
 • 4. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN.
 • 5. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie.
 • 6. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 • 7. Powoływanie i likwidacja OZPN-ów i Podokręgów.
 • 8. Nadawanie na wniosek Zarządu godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Śl.ZPN, osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej w województwie śląskim.
 • 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów dyscyplinarnych i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia członka z Śl.ZPN. Odwołanie winno być zgłoszone Zarządowi na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 • 10. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Śl.ZPN.

§ 24

 • 1. Prezesa Śl.ZPN wybiera się w odrębnym głosowaniu spośród delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.
 • 2. Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być wybrani: a/ delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Śl.ZPN w tym Prezesi OZPN-ów i Podokręgów b/ działacze piłkarscy Związku wg zasad określonych przez Zarząd Śl.ZPN.
 • 3. Prezes Śl.ZPN nie może pełnić funkcji Prezesa OZPN, Podokręgu i Klubu piłkarskiego w rozumieniu Ustawy „O kulturze fizycznej”

§ 25

W Walnym Zebraniu Śl.ZPN biorą udział:
 • 1. Z głosem stanowiącym - delegaci wybrani wg zasad ustalonych przez Zarząd Śl.ZPN.
 • 2. Z głosem doradczym:
  • a/ ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeń- skiego, przedstawiciele trenerów, sędziów i przewodniczący innych komórek organizacyjnych Śl.ZPN nie będących delegatami,
  • b/ Członkowie Honorowi Śl.ZPN,
  • c/ zaproszeni goście
  .

§ 26

Do ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w I terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 delegatów, a w II terminie 1/3 delegatów.

§ 27

Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, poza przypadkami dotyczącymi zmiany Statutu i rozwiązania się Śl.ZPN kiedy wymagane jest 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

§ 29

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd większością 2/3 głosów swoich członków:
  • a/ z własnej inicjatywy,
  • b/ uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • c/ uwzględniając żądanie najmniej 50% ogólnej liczby członków Śl.ZPN.
 • 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie nie przerywa okresu kadencji, a odbywa się w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku bądź żądania.
 • 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało zwołane. 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania

§ 30

W okresach między Walnymi Zebraniami organem władzy Śl.ZPN jest Zarząd.

§ 31

 • 1. Zarząd składa się z 25 członków.
 • 2. W skład Zarządu Śl. ZPN wchodzą:
  • a/ Prezes Śl. ZPN wybrany zgodnie z § 24 ust. 1
  • b/ wszyscy Prezesi OZPN-ów i Podokręgów Śl. ZPN wybrani w jednostkach macierzystych,
  • c/ pozostali członkowie wybrani przez Walne Zebranie Śl. ZPN.
 • 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru.
 • 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku, a zakres działania, organizacji oraz tryb pracy Zarządu i jego organów wykonawczych określają uchwalone przez Zarząd regulaminy.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 • 1. Reprezentowanie Śl.ZPN i działanie w jego imieniu oraz realizowanie programów i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zebrania.
 • 2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Śl.ZPN.
 • 3. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 • 4. Uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej.
 • 5. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie.
 • 6. Zatwierdzenie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej Śl.ZPN oraz uchwalanie regulaminów Zarządu, wydziałów, biura i innych jednostek organizacyjnych Śl.ZPN.
 • 7. Wybór Prezydium Zarządu w liczbie 7 - 9 osób.
 • 8. Powoływanie wydziałów i komisji.
 • 9. Podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 • 10. Przyjmowanie członków Śl.ZPN na podstawie ich pisemnego zgłoszenia.12
 • 11. Wnioskowanie nadania godności prezesa honorowego i członka honorowego Śl.ZPN osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej.
 • 12. Interpretacja statutu Śl.ZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd.

§ 33

W przypadku naruszenia przez członka Śl.ZPN statutu, uchwał, regulaminów lub decyzji władz związku - zarządowi przysługuje prawo: a/ zwrócenia uwagi i żądania dostosowania się do w/w przepisów i decyzji, b/ odmowy pomocy organizacyjnej i finansowej członkowi, c/ żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał i wydanych decyzji.

§ 34

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 Statutu, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 35

 • 1. Całokształtem prac Śl.ZPN kieruje prezes, który równocześnie reprezentuje Zarząd na zewnątrz. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
  • a/ bieżące działanie w imieniu Śl.ZPN,
  • b/ zwoływanie zebrań Zarządu i Prezydium,
  • c/ przewodniczenie pracom i posiedzeniom Zarządu i Prezydium.
 • 2. Podczas nieobecności Prezesa, jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 36

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.13

§ 37

 • 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium w skład którego wchodzą: - Prezes - Wiceprezesi - 2 - 4 członków wybranych przez Zarząd na wniosek Prezesa
 • 2. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Śl.ZPN.
 • 3. Posiedzenie Prezydium zwołuje Prezes, który przewodniczy jego obradom.
 • 4. Zakres działania, podział funkcji i tryb pracy określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 • 5. Prezydium winno być wybrane na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 38

 • 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 7 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 • 2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej, ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.
 • 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo do stawiania wniosku dotyczącego absolutorium.
 • 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organach z głosem doradczym.
 • 5. Komisja Rewizyjna działa według uchwalonego samodzielnie regulaminu.

§ 39

 • 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków zgodnie z § 24 ust. 2 w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji.
 • 2. Liczba dokooptowanych członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne.

§ 40

 • 1. Śl.ZPN jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej i dys- cyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich, w tym także do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów i konfliktów ze stosunków sportowych.
 • 2. Z zastrzeżeń odrębnych przepisów Śl. ZPN ma prawo stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich, dopuszczających się naruszenia określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
 • 3. Członkami organów dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych oraz innych komisji i wydziałów Śl. ZPN mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.

§ 41

Organem jurysdykcyjnym jest Sąd Koleżeński wybrany przez Walne Zebranie na okres kadencji.

§ 42

 • 1. Sąd Koleżeński składa się z 9 członków i ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 • 2. Sąd Koleżeński ma prawo:
  • a/ dokooptować do swego składu nowych członków zgodnie z § 24 ust. 2 w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji,
  • b/ liczba dokooptowanych członków do Sądu Koleżeńskiego nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 • 3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  • a/ rozpoznawanie spraw członków Śl. ZPN, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etyczno – moralnych lub nie przestrzeganie statutów, uchwał i regulaminów władz PZPN i Śl.ZPN, które nie wiążą się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich oraz z naruszeniem reguł gry.
  • b/ rozpoznawanie konfliktów między trenerami, instruktorami, sędziami, działaczami piłkarskimi związanymi z ich działalnością w Śl.ZPN.
 • 4. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek lub z urzędu.
 • 5. Sąd Koleżeński jest organem dwuinstancyjnym.
 • 6. Od każdego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji działającego w składzie 3-osobowym przysługuje odwołanie, które zainteresowany sprawą może wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.
 • 7. Sąd Koleżeński w II instancji orzeka w składzie 5-osobowym.
 • 8. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji jest ostateczne.
 • 9. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary: a/ upomnienie b/ nagana c/ zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat
 • 10. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego samodzielnie regulaminu.

§ 43

Organami dyscyplinarnymi Śl.ZPN są: a/ Wydział Dyscypliny b/ Komisja Odwoławcza.

§ 44

 • 1. Członków organów dyscyplinarnych powołuje Zarząd, a kadencja w/w organów jest równa kadencji Zarządu.
 • 2. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstan- cyjności.

§ 45

 • 1. Wydział Dyscypliny składasię z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 6 członków.
 • 2. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny należy:
  • a/ orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu Śl.ZPN, podlegającym jego kompetencji,
  • b/ orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
  • c/ orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w roz- grywkach na szczeblu Śl.ZPN.

§ 46

 • 1. W II instancji orzeka Komisja Odwoławcza Śl.ZPN, rozpoznająca środki odwoławcze od orzeczeń Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny oraz orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Śl.ZPN, którym przepisy przyznały prawo orzekania w I instancji.
 • 2. Komisja Odwoławcza składa się z 7 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 • 3. Komisja Odwoławcza orzeka w składzie 3-osobowym.

§ 47

 • 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego niezależnie od toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu przed innym organem orzekającym.
 • 2. Postępowanie dyscyplinarne winno być prowadzone na zasadach jawności z zapewnieniem obwinionemu prawa do obrony.
 • 3. W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego lub działacza piłkarskiego z chwilą uznania, że ze względu na rodzaj wykroczenia dyscyplinarnego wymaga tego dobro sportu a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa.
 • 4. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 2 lat od daty ujawnienia zdarzenia stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, jednakże nie później niż 5 lat od dnia tego zdarzenia. Organy jurysdykcyjne mają 1 rok czasu na wydanie orzeczenia w sprawie przewinienia dyscyplinarnego od momentu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
 • 5.Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, który zostaje przedłużony o czas trwania okresu zawieszenia.
 • 6. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje również na czas trwania postępowania toczącego się poza organanmi związkowymi, w szczególności przed sportowym trybunałem arbitrażowym, o którym mowa w § 19 ust. 1 statutu PZPN.
 • 7. W przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie stanowiącej również przewinienie dyscyplinarne w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, organ dyscyplinarny może zawiesić postępowanie w sprawie do czasu wniesienia aktu oskarżenia.
 • 8. W przypadku postawienia przez organy ścigania zarzutu karnego osobie podlegajacej kompetencji organów związkowych w związku z popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny obligatoryjnie stosuje środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego, obserwatora, delegata, menadżera piłkarskiego, licencjonowanego organizatora imprez piłkarskich jak również działacza sportowego klubu piłkarskiego lub organizacji, komisji lub wydziału będącego w strukturach Śl. ZPN.

§ 48

Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne Wydział Dyscypliny lub Komisja Odwoławcza nakłada na obwinionego kary dyscyplinarne przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.

§ 49

 • 1. Wydział Dyscypliny wydaje decyzję dyscyplinarną, którą ogłasza obwinionemu pouczając go o sposobie i terminie odwołania, a następnie doręcza obwinionemu decyzję wraz z uzasadnieniem.
 • 2. Odwołanie od decyzji Wydziału Dyscypliny składa się za jego pośrednictwem do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji obwinionemu.

§ 50

 • 1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają: Statut PZPN i przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego uchwalonego przez Zarząd PZPN.
 • 2. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych Śl.ZPN wymierza się kary:
  • a/ Klubom - kary pieniężne do wysokości określonej przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN i Zarząd Śl.ZPN, zakaz transferów krajowych i zagranicznych /definitywnych i czasowych/, przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
  • b/ zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim - kara dyskwalifikacji czasowej.
 • 3. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w ust. 2 jest Wydział Dyscypliny Śl.ZPN. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia odwołanie do Komisji Odwoławczej, działającej na ogólnych zasadach.
 • 4. Kary wymierzone na podstawie ust. 2 mogą być zawieszone, obniżone lub darowane przez organ dyscyplinarny I instancji, w przypadku wykonania orzeczenia lub decyzji dyscyplinarnej organu jurysdykcyjnego względnie dyscyplinarnego.

Rozdział VI

Organy wykonawcze i administracyjne Śl.ZPN.

§ 51

 • 1. Dla wypełnienia statutowych celów i zadań Śl.ZPN związanych z bieżącym prowadzeniem rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej powołuje się Wydziały i inne komórki organizacyjne Śl.ZPN.
 • 2. Wydziały i komórki składają się z powołanych przez Zarząd Śl.ZPN przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i członków19 w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów wykonawczych na okres kadencji.

§ 52

W ramach Śląskiego Związku Piłki Nożnej działają następujące organy wykonawcze:
 • a/ Wydział Gier
 • b/ Wydział Szkolenia
 • c/ Kolegium Sędziów
 • d/ Wydział Piłki Kobiecej
 • e/ Wydział ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi
 • f/ Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
 • g/ Wydział Piłki Halowej (Futsal)
 • h/ inne komórki organizacyjne powoływane zgodnie z uprawnieniami
Zarządu w myśl § 32 ust. 8 niniejszego Statutu. Zakres i tryb działania organów wykonawczych Śl.ZPN określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Śl.ZPN.

§ 53

 • 1. Organem administracyjnym Śl.ZPN jest Biuro Związku, które działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Śl.ZPN.
 • 2. Wiceprezes Urzędujący jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Śl.ZPN. Wykonuje swoją funkcję na warunkach i w granicach kompetencji określonych przez Prezydium Zarządu Śl.ZPN na wniosek Prezesa.

Rozdział VII

Okręgowe Związki Piłki Nożnej

§ 54

W ramach Śląskiego Związku Piłki Nożnej mogą działać Okręgowe Związki Piłki Nożnej obejmujące terenem swego działania obszar jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

§ 55

Zasięg terytorialny działania OZPN-ów ustala Zarząd Śl. ZPN.

§ 56

Okręgowe Związki Piłki Nożnej posiadają osobowość prawną.

§ 57

Okręgowe Związki Piłki Nożnej prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze Statutem Śl.ZPN i PZPN.

§ 58

Władze OZPN na terenie swego działania realizują Uchwały i decyzje podjęte przez statutowe organy Śl.ZPN.

Rozdział VIII

Podokręgi

§ 59

 • 1. Na obszarze województwa śląskiego działają Podokręgi.
 • 2. Zasięg terytorialny działania Podokręgów ustala Zarząd Śl. ZPN.
 • 3. Działalność Podokręgów odbywa się w oparciu o regulamin wydany przez Zarząd Śl.ZPN.

§ 60

Władzami Podokręgów są:
 • - Walne Zebranie,
 • - Zarząd,
 • - Komisja Rewizyjna.

§ 61

Władze Podokręgów na terenie swego działania realizują cele i zadania określone w Statucie ŚLZPN.

§ 62

W ramach Podokręgów działają Wydziały w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów.

§ 63

Podokręgi posiadają odrębne rachunki rozliczeniowe za zgodą Śl.ZPN.

Rozdział IX

Wyróżnienia i nagrody.

§ 64

 • 1. Śl.ZPN ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej członków Śl.ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników.
 • 2. Najwyższymi wyróżnieniami Śl.ZPN są tytuły: a/ Prezes Honorowy b/ Członek Honorowy c/ Odznaka Honorowa Śl.ZPN /złota, srebrna, brązowa/.
 • 3. Śl.ZPN może występować do władz państwowych i sportowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami - o nadanie odznaczeń członkom Śl.ZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.
 • 4. Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulaminy Śl.ZPN i PZPN.

Rozdział X

Majątek i fundusze Śl.ZPN.

§ 65

 • 1. Majątek Śl.ZPN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 • 2. Na fundusze Śl.ZPN składają się:
  • a/ składki roczne członków,
  • b/ wpływy z zawodów organizowanych przez Śl.ZPN,
  • c/ składki i opłaty z umów transferowych,
  • d/ dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł,
  • e/ inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 66

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Śl.ZPN wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród Prezesa i uprawnionych Wiceprezesów.

§ 67

 • 1. Śl.ZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Śl.ZPN, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.
 • 3. Nadzór nad gospodarką finansową prowadzi Komisja Rewizyjna.

Rozdział XI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Śl.ZPN.

§ 68

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Śl.ZPN podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 69

Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Śl.ZPN mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

§ 70

Uchwała o rozwiązaniu Śl.ZPN określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe.

§ 71

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd PZPN lub upoważnione organy Związku w tym Śl.ZPN na terenie swojego działania.

§ 72

 • 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i Zarządowi Śl.ZPN.
 • 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Śl.ZPN.
 • 3. Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.

§ 73

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.