REGULAMIN PODOKRĘGU

Na podstawie § 32 ust. 6 w związku z § 59 – 63 postanawia się, co następuje:

I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU

§ 1

 • 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki Nożnej dla spełnienia w jego imieniu określonych funkcji na danym terenie.
 • 2. Podokręg nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach przekaza-nych przez Związek kompetencji i uprawnień, wyszczególnionych w § 2 niniejszego regulaminu oraz uchwale Zarządu w sprawie kompetencji, struktur i organów Związku.
 • 3. Podokręg posiada odrębny rachunek rozliczeniowy.
 • 4. Obszar /teren/ działalności każdego z Podokręgów, określa na wniosek Prezydium Zarząd Śl. ZPN.

§ 2

Ustala się następujący zakres działalności Podokręgu:
 • 1. W dziedzinie sportowej i organizacyjnej:
  • a/ organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek,
   • - klasy A, B, C, - seniorów
   • - juniorów i trampkarzy na szczeblu Podokręgu,
   • - pucharu Polski na szczeblu Podokręgu,
   • - opracowywanie kalendarza powyższych ozgrywek, ich regulaminów oraz ich weryfikowanie na podstawie przepisów i protokołów sędziowskich, jak również rozpatrywanie odwołań i protestów,
  • b/ organizowanie okolicznościowych imprez sportowych i innych z własnej inicjatywy lub na zlecenie,
  • c/ prowadzenie ewidencji:
   • - zawodników klubów biorących udział w rozgrywkach określonych w pkt. a,
   • - kar dyscyplinarnych i finansowych,
   • - odznaczeń,
  • d/ prowadzenie szkolenia:
   • - młodocianych kadr Podokręgu,
   • - sędziów w ramach Kolegium Sędziów,
   • - kadr instruktorskich,
  • e/ dokonywanie selekcji młodocianych zawodników i przygotowanie reprezentacyjnej drużyny Podokręgu do turniejów organizowanych przez Związek i inne organizacje sportowe.
 • 2. W dziedzinie administracyjno - finansowej:
  • a/ pobieranie opłat:
   • - startowe od klubów biorących udział w rozgrywkach określonych w pkt. 1a,
   • - za uprawnienia zawodników biorących udział w rozgrywkach określonych w pkt. 1a. w wysokościach określonych każdorazowo przez Związek. W przypadkach nieuregulowanych przez Związek, Podokręg może za zgodą zainteresowanej strony ustalić we własnym zakresie wysokość innych należności.
  • b/ pozyskiwanie i przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn od instytucji państwowych, samorządowych, społecznych, sportowych i prywatnych,
  • c/ uzyskiwanie dochodów z imprez o których mowa w par. 2 pkt.1b,
  • d/ pokrywanie z własnych środków kosztów działalności Podokręgów,
  • e/ dokonywanie z własnych środków zakupów materiałów i sprzętu sportowego oraz prowadzenia w miarę potrzeby podręcznego magazynu,
  • f/ utworzenie konta bankowego dla przeprowadzenia bieżących operacji finansowych,
  • g/ prowadzenie księgowości według ogólnie obowiązujących przepisów jak i według otrzymanych ze Związku instrukcji,
  • h/ opracowywanie okresowych i rocznych bilansów finansowych i składania ich w księgowości Związku.

II. WŁADZE PODOKRĘGU.

§ 3

 • 1. Władzami Podokręgu są:
  • a/ Walne Zebranie Delegatów,
  • b/ Zarząd,
  • c/ Komisja Rewizyjna.
 • 2. Kadencja władz Podokręgu trwa 4 lata.
 • 3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania.
 • 4. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków spośród delegatów na Walne Zebranie, na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, lub nie brali udziału w pracach. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby pochodzących z wyboru.
 • 5. Schemat organizacyjny Podokręgu stanowi załącznik.

§ 4

 • 1. Najwyższą władzą Podokręgu jest Walne Zebranie Delegatów.
 • 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem decydującym delegaci klubów piłkarskich, będących członkiem Związku posiadających osobowość prawną, których przynajmniej jedna drużyna uczestniczy w rozgrywkach organizowanych przez Podokręg, a określonych w § 2 pkt. 1a lub ma siedzibę na terenie działania tego Podokręgu. Przyjmuje się zasadę, że jeden taki klub desygnuje jednego delegata.
 • 3. W Walnym Zebraniu Podokręgów mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz Podokręgu, którzy nie są delegatami, zasłużeni działacze, trenerzy, instruktorzy i sędziowie, zaproszeni przez Zarząd.
 • 4. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata, w tym, że sprawozdawczo - wyborcze raz na 4 lata.
 • 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem.
 • 7. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 • 8. Do ważności Walnego Zebrania w pierwszym terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 delegatów w drugim terminie po upływie 1⁄2 godz. od wyznaczonego pierwszego terminu co najmniej 1/3 delegatów.
 • 9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • a/ wybór Prezesa w odrębnym głosowaniu spośród delegatów na Walne Zebranie,
  • b/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród delegatów, członków ustępujących władz i działaczy piłkarskich,
  • c/ przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Podokręgu,
  • d/ rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu,
  • e/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • f/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 5

 • 1. Zarząd składa się z 8 do 15 osób wybranych przez Walne Zebranie, w tym wybranego zgodnie z par. 4 pkt. 9a Prezesa.
 • 2. Prezes przewodniczy pracom i posiedzeniom Zarządu.
 • 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  • a/ reprezentowanie Podokręgu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
  • b/ realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
  • c/ kierowanie całokształtem działalności Podokręgu,
  • d/ zarządzanie majątkiem i funduszami Podokręgu,
  • e/ uchwalanie planów działalności i planów finansowych,
  • f/ zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury Podokręgu
  • g/ uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Wydziałów, Komisji i innych jednostek Podokręgu,
  • h/ podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej,
  • i/ zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz zawiadamianie delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania,
  • j/ wybór w miarę potrzeby Prezydium Zarządu oraz określenie jego kompetencji.
 • 4. Posiedzenie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał. Uchwały zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 • 5. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, wyłącznie spośród wybranych członków Zarządu. Pełni on tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Podokręgu.

§ 6

 • 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 • 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności statutowej i gospodarczej Podokręgu.
 • 3. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 • 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 • 5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków o absolutorium.
 • 6. Komisja Rewizyjna Podokręgu opracowuje wewnętrzny regulamin działania i zatwierdza go we własnym zakresie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 7

 • 1. Podokręg może we własnym zakresie opracować wewnętrzne regulaminy Zarządu /ewentualnie Prezydium Zarządu/, wydziałów, komisji, uwzględniające specyfikę danego Podokręgu.
 • 2. Opracowania te winne być zgodne ze Statutem Śl. ZPN oraz niniejszym regulaminem.
 • 3. Regulaminy, o których mowa w pkt. 1 zatwierdza Zarząd Podokręgu.

§ 8

 • 1. Majątek Podokręgu stanowią nieruchomości, fundusze i środki pieniężne.
 • 2. Na fundusz składają się:
  • a/ dochody uzyskane z opłat o których mowa w § 2 pkt. 2a,
  • b/ dotacje, subwencje, darowizny o których mowa w § 2 pkt. 2b,
  • c/ dochody z imprez o których mowa w § 2 pkt. 2c.
 • 3. Podokręg gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • 4. Do ważności oświadczeń praw i obowiązków majątkowych oraz do dysponowania kontem bankowym, wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych spośród czterech, a to: Prezesa, Głównego Księgowego i dwóch uprawnionych przez Zarząd członków Zarządu.
 • 5. Podokręg opracowuje okresowe i roczne bilanse finansowe i składa je w Związku. Po przyjęciu ich, wchodzą one do zbiorczego bilansu finansowego Śl. ZPN.
 • 6. Z tytułu obowiązków określonych w pkt. 5 Śl. ZPN pokrywa z własnych środków część kosztów osobowych Gł. Księgowego i osób funkcyjnych Podokręgu.

§ 9

 • 1. Pisma zewnętrzne Podokręgu podpisuje Prezes /bądź Wiceprezes/ i Sekretarz.
 • 2. Podokręg używa pieczątki według wzoru zatwierdzonego przez Prezydium Zarządu Śl. ZPN.

§ 10

Działalność Podokręgu winna być zgodna z Statutem Śl. ZPN oraz niniejszym regulaminem.

§ 11

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN.

§ 12

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Śl. ZPN w dniu 09 września 2008r.